wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Największy wybór produktów marki Toughbuilt Polsce

Najlepsze produkty dla profesjonalnych wykonawców budowlanych

RegulaminRegulamin sklepu
www.sklep.hardworker.pl
 
Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.hardworker.pl prowadzony jest przez firmę Hardworker Mariusz Obrycki z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Wyzwolenia 40, NIP: PL7181272756, REGON: 450193832.
 


Dział I. Postanowienia ogólne
 
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Właściciel – HARDWORKER Mariusz Obrycki z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Wyzwolenia 40, NIP: PL7181272756, REGON: 450193832.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.hardworker.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
 4. Koszyk – element Sklepu przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia, w tym w szczególności: ilość zamawianych produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 5. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Właściciela.
 6. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem firmy wysyłkowej, na adres wskazany przez Klienta.
 7. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu są następujące:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci oraz zapisywaniem plików „cookies”,
 3. konto poczty e-mail.
 
Dział II. Warunki i czas  realizacji zamówienia
 
 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 3. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy regulamin.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Konsument uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta i dokonywania zmian.
 6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany.
 7. Klient otrzymuje informacje o głównych cechach świadczenia przy Towarze. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór "Dodaj do koszyka" pod danym Towarem prezentowanym w Sklepie.
 8. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu „KOSZYK” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
  1. jakie produkty zamówił,
  2. adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany produkt (produkty),
  3. sposób płatności,
  4. jeśli ma zostać wystawiona faktura, dane niezbędne do jej poprawnego wystawienia.
 10. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie wysłania do Klienta zwrotnego potwierdzenia jego złożenia e-mailem na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Klient dokona zamówienia na produkt uwidoczniony jako dostępny w Sklepie, a z przyczyn zawinionych przez Sklep (awaria systemu informatycznego lub błędne umieszczenie produktu na stronie Sklepu) produkt ten okaże się być niedostępny, Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji takiego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową, na adres podany podczas rejestracji. Jeżeli Klient dokonał płatności z góry, Sklep dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy przelewem na konto wskazane przez Klienta w terminie 2 dni roboczych.
 11. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu płatności.
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia jeżeli wynika ono z działania siły wyższej, w szczególności takiej jak stan klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego i innych podobnych zdarzeń.

Dział III. Prawo odstąpienia od umowy oraz zmiany w zamówieniach
 
 1. Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodne ze wzorem, należy przesłać w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki.
 2. W terminie wskazanym w punkcie 1 należy poinformować o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w dowolnej formie (np. listownie, za pomocą poczty elektronicznej). Za dzień odstąpienia od umowy uważa się dzień przesłania powyższych informacji.
 3. Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu, w terminie do 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy.
 4. HARDWORKER Mariusz Obrycki dokonuje zwrotu wartości towaru oraz kosztu przesyłki w terminie 30 dni od otrzymania zwróconego towaru.
 5. Koszty odesłania towaru w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Klient.
 6. Towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze. Klient ponosi odpowiedzialność za utratę wartości Towaru od zakupu którego Klient odstąpił.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny nie dotyczy przedsiębiorców i innych podmiotów prawa, które dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 8. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu wysłania tj. przekazania kurierowi. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 9. Wprowadzanie zmian, o których mowa w pkt. 8 możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny Klienta ze Sklepem pod nr (+48) 514 304 346 lub po przesłaniu stosownego maila na adres: sklep@hardworker.pl
 10. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail przesłanego w wypełnionym formularzu zamówienia.
 

Dział IV. Ceny produktów, promocje i koszty przesyłki
 
 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
 2. Ceną wiążącą dla Sklepu i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient ma wgląd do informacji na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki).
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Bezpłatna wysyłka nie dotyczy produktów znajdujących się w promocyjnych cenach.
 
Dział V. Forma płatności za zamówienia
 
 1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
 1. w formie przelewu na rachunek złotowy sklepu:     
  Nazwa banku: PKO BP          
  Nr konta: 02 1020 1332 0000 1002 1345 5417
 2. przelewem online  - Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24, Dotpay.pl, PayU, PayByNet.
 3. przy odbiorze - przesyłki kurierskie pobraniowe
 4. przy odbiorze - w siedzibie sklepu
2. W przypadku powstania nadpłaty w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia nadpłaty. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu e-mail przesłanego w wypełnionym formularzu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.
 
Dział VI. Dostawa
 
 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej(wg cennika usług kurierskich i pocztowych).
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sklep: sklep może dostarczyć zamówione towary transportem własnym, przesyłką kurierską, pocztową lub do wskazanego przez konsumenta paczkomatu. Sposób dostawy towaru jest zgodny z zamówieniem Klienta.
 4. Zamówiony towar zostanie dostarczony w przypadku towarów dostępnych:
a) W przypadku przedpłaty: do 5 dni roboczych od zaksięgowania przedpłaty na koncie bankowym Sklepu Internetowego,
b) W przypadku zapłaty za pobraniem: do 5 dni roboczych od potwierdzenia zawarcia umowy,
c) W przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sklepu po potwierdzeniu zawarcia umowy i ustaleniu dostępności towaru ze Sprzedawcą.
d) W przypadku dostaw paletowych termin dostawy wynosi 5 dni roboczych.
e) W przypadku dostaw wielkogabarytowych po wcześniejszym ustaleniu warunków dostawy ze sprzedawcą i po potwierdzeniu zawarcia umowy. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Jeżeli towar nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Klienta. Strony ustalają wówczas indywidualny termin.
 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności przedstawiciela Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od przedstawiciela Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 3. Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon (fakturę imienną) lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 4. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 
Dział VII. Reklamacje i zwroty
 
 1. Zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem, że zawiadomi Sklep o swojej reklamacji nie później niż 5 dni od dnia w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonej wady produktu oraz dane Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców), numer seryjny produktu – jeśli takowy posiada oraz skan lub zdjęcie dowodu zakupu lub faktury VAT.
 4. Sklep w ciągu 14 dni roboczych rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Reklamowany produkt należy odesłać wraz z kopią dowodu zakupu i opisem reklamacji na adres: HARDWORKER Mariusz Obrycki, Budy Czarnockie 3, 18-421 Budy Czarnockie. Koszt odesłania reklamowanego produktu ponosi Klient, chyba że co innego wynika z ustaleń ze Sklepem.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone do Sklepu najpóźniej w terminie 5 dni od daty odbioru produktów. W miarę możliwości Klient (lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu) powinna zachować wszystkie dowody wskazujące na uszkodzenie przesyłki np. porwany czy zgnieciony karton etc. Reklamacja, o której tu mowa powinna spełniać wymogi, o których mowa w pkt. 3 niniejszego Działu.
 8. Klient będący konsumentem, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki), o czym informuje Sklep na piśmie lub poprzez przesłanie maila wysłanego na adres e‑mail: sklep@hardworker.pl. Produkt, z którego Klient rezygnuje musi być zwrócony w stanie niezmienionym, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży produktu (paragon lub faktura).
 9. W związku z odstąpieniem od umowy w trybie przewidzianym w punkcie poprzedzającym sklep zwróci pieniądze za produkt oraz koszty przesyłki, (Jeżeli były takie doliczone do produktu) w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, natomiast wartość kosztów odesłania produktu oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych nie podlegają zwrotowi.
 10. Prawo zwrotu przysługuje wszystkim Klientom Sklepu.
 11. Sklep przyjmuje zwroty produktów,  przy czym Klienci przesyłają zwroty na swój koszt.
 12. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w pkt. 8, Sklep zwróci pieniądze za produkt w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany przez Klienta tj. przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.
 
Dział VIII. Warunki gwarancji
 
 1. Produkty sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją udzieloną przez producenta.
 2. Klient może reklamować wady dostarczonego produktu korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.
 3. Gwarancją są objęte wady stwierdzone które nie wynikają z winy niewłaściwego użytkowania produktu.
 4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia dokonane z winy użytkownika jak również zmiany wynikające z samodzielnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.
 
Dział IX. Dane osobowe i polityka prywatności
 
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Hardworker Mariusz Obrycki z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Wyzwolenia 40, NIP: PL7181272756, REGON: 450193832. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 1. w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
 2. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
 3. w związku z korespondencją mailową,
 4. dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu
 1. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Uprawnienie to Klient może zrealizować zgłaszając do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: sklep@hardworker.pl, przy czym prośba taka musi być wysłana z adresu e-mail podanego przy realizacji zamówienia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
 2. Właściciel Sklepu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu.
 3. Właściciel Sklepu informuje, że przekazywanie wszelkich danych Klienta do Sklepu odbywa się w sposób bezpieczny, przy pomocy certyfikatu SSL.
 4. Właściciel Sklepu oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 6. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 7. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 8. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do obsługi zamówienia w zakresie wyboru produktów Klienta mających wejść w skład zamówienia, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie do czasu opuszczenia sklepu internetowego.
   
Dział X. Postanowienia końcowe
 
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
 4. Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela. Ze względu na niezależne od Właściciela właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Właściciel nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu.
 5. Przeglądając zdjęcia znajdujące się w Sklepie, należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sklepu np. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu etc.
 6. Właściciel Sklepu informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 7. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (w szczególności: treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. poz. 93 z późn zm.) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176)  i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 9. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 

 

Przejdź do strony głównej

Hardworker - Oficjalny dystrybutor marki Toughbuilt w Polsce

alt

Hardworker jako pierwsza, polska firma rozpoczęła oficjalną sprzedaż produktów marki Toughbuilt w Polsce już w 2016 roku.

To dzięki nam, polscy profesjonalni wykonawcy budowlani mogli cieszyć się produktami amerykańskiego producenta na równi z Klientami z Niemiec, Belgii, Francji.
Jako autoryzowany sprzedawca dostarczamy naszym Klientom tylko i wyłącznie oryginalne produkty pochodzące z oficjalnej dystrybucji, bezpośrednio od producenta.
Dokładamy wszelkich starań aby pełna gama produktów oferowana przez producenta była dostępna w naszym sklepie. 
Posiadając ogromne doświadczenie pomożemy dobrać naszym Klientom odpowiedni sprzęt. 
Setki pozytywnych opinii naszych Klientów przynosi nam satysfakcję z podejmowanych działań.
Zawsze chętnie doradzamy i odpowiadamy na Państwa pytania i wątpliwości.
 


alt

 

Amerykański producent pasów narzędziowych, nakolanników, rozkładanych stołów roboczych.

 • Pasy monterskie Toughbuilt® to pasy, które użytkownik dopasowuje do swoich indywidualnych potrzeb. Zaprojektowane do pracy ze wszystkimi kieszeniami systemu ClipTech. Stworzone z wysokiej jakości materiałów, z solidnym, bezpiecznym zapięciem.
 • Nakolanniki Toughbuilt® to ergonomiczna, żelowa konstrukcja zapewniająca idealne dopasowanie do kształtu kolan i goleni. Proste mocowanie umożliwiające wymianę nakładek nakolanników do aktualnie wykonywanej pracy.
 • Stojaki / stoły robocze Toughbuilt® to trwała i wytrzymała konstrukcja. Oferują niezrównaną wygodę pracy. Wykonane w 100% z wysokiej jakości stali, ocynkowane oraz malowane proszkowo. Stojak jest w stanie unieść od 560-590 kg ładunku a para aż 1180 kg.
 • Narzędzia ręczne i torby najwyższej jakości.
 

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają 2 letnia gwarancję producenta.
Po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta, gwarancja na niektóre produkty sięga 25 lat.
Klikając w logo Toughbuilt znajdujące się poniżej, zostaniecie Państwo przeniesieni na stronę producenta.

Serdecznie zapraszamy do zarejestrowania zakupionych produktów na poniższej stronie (max. 30 dni od zakupu).

Formularz w języku polskim znajdujący się na stronie producenta.
 

Kliknij w link >>>  alt
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu